Tiếng việt

Báo giá hương: Tìm trong danh sách! Sự khác biệt về số tiền liên quan đến tuổi tác và cách cư xử cơ bản

Cha mẹ (nếu bạn không phải là người chịu tang): ¥ 50.000 hoặc ¥ 100.000 10.000 yên hoặc 30.000 yên cho người thân ...
简体中文

香火行情:在列表中查找! 与年龄和基本礼仪有关的金额差异

父母(如果您不是哀悼者):¥50,000或¥100,000 1万日元或3万日元的亲戚 除亲戚外,5000日元很常见,最多不超过1万日元 使被包裹的数量(件数)为奇数1,3,5或10 30%拒绝引用回复的人 ...
한국

부의 시세 : 목록에서 알 수있다! 나이와 관계에서의 금액 차이와 기본 매너

부모 (자신이 상주에없는 경우)은 5 만엔 또는 10 만엔 친척은 1 만엔 또는 3 만엔 친족 이외는 5000 엔이 일반적이며, 많아도 1 만엔까지 포장 금액 (매수)은 1,3,5의 홀수 또...
English

Incense Quotes: Find in the list! Difference in amount of money in relation to age and basic manners

Parents (if you are not a mourner): ¥ 50,000 or ¥ 100,000 10,000 yen or 30,000 yen for relatives 5,000 yen is...